Ikona dostępności

PAP - logo

B+R

W okresie od listopada 2014r do września 2015r Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości zrealizowała projekt badawczo-rozwojowy pn. „Wydłużanie aktywności zawodowej mieszkańców Polski Wschodniej – szanse i zagrożenia”.
Celem pogłębionej diagnozy było określenie możliwości identyfikacji działań społecznych mających na celu wzrost aktywności zawodowej osób w wieku 50+ oraz wydłużenia czasu tej aktywności. Zamysłem projektu badawczego było wskazanie czynników, które ułatwiają lub utrudniają kontynuację lub podjęcie aktywności zawodowej osób w wieku 50+ z pięciu województw wschodniej Polski:

 • lubelskiego,
 • podkarpackiego,
 • świętokrzyskiego,
 • warmińsko-mazurskiego
 • podlaskiego.

Badania zostały przeprowadzone dwutorowo:

 1. Celem badań po stronie pracodawcy była identyfikacja barier w zatrudnianiu osób w wieku 50+ przez pracodawców oraz najbardziej oczekiwanych form wsparcia dla przedsiębiorców, które mogłyby ich zachęcić do zatrudniania osób w analizowanym przedziale wiekowym.
 2. Celem badań skierowanych do osób w wieku 50+, zarówno aktywnych, jak i nieaktywnych zawodowo była identyfikacja wewnętrznych (leżących po stronie przekonań osób w wieku 50+) oraz zewnętrznych (uwarunkowania rynkowe, ekonomiczne, kulturowe) barier w aktywizacji i wydłużeniu wieku aktywności zawodowej rozumianej, jako zatrudnienie oraz samo zatrudnienie, a także oczekiwanych form wsparcia.

W obu tych obszarach badawczych posłużono się następującymi technikami:

 • wywiady telefoniczne (CATI)
 • wywiady osobiste (CAPI, PAPI)

W badaniach uczestniczyło 500 firm (po 100 z każdego województwa) oraz pozyskano 1000 ankiet indywidualnych (średnio 200 na województwo).
Wyniki przeprowadzonych badań posłużyły do opracowania monografii pt. „Wydłużanie aktywności zawodowej mieszkańców polski wschodniej – szanse i zagrożenia”.

W okresie od maja do października 2015r. Podkarpacka Akademia przedsiębiorczości przeprowadziła dwa projekty badawczo-rozwojowe na temat wpływu psychospołecznych zagrożeń występujących w szkolnym środowisku pracy na zdrowie nauczycieli oraz czynnikach stresogennych występujących w pielęgniarskim środowisku pracy i ich wpływ na wypalenie zawodowe i kondycję zdrowotną pielęgniarek/pielęgniarzy.

Projekt badawczo-rozwojowy „Wpływ psychospołecznych zagrożeń występujących w szkolnym środowisku pracy na zdrowie nauczycieli” został zrealizowany w okresie czerwiec-październik 2015r.
Celem głównym projektu była identyfikacja psychospołecznych zagrożeń występujących w szkolnym środowisku pracy oraz ich wpływ na zdrowie nauczycieli.
Wyniki badań posłużyły opracowaniu narzędzi zapobiegania i zmniejszania negatywnego wpływu psychospołecznych zagrożeń występujących w szkolnym środowisku pracy na zdrowie nauczycieli.

Celami szczegółowymi projektu była identyfikacja czynników stresotwórczych występujących podczas pracy z młodzieżą szkolną, identyfikacja czynników stresotwórczych występujących ze strony przełożonych i współpracowników, identyfikacja dotychczas stosowanych form wsparcia dla nauczycieli, identyfikacja najbardziej oczekiwanych form wsparcia dla nauczycieli.

Narzędzia badawcze:

 • Desk research (analiza danych statystycznych i badań pierwotnych)
 • Kwestionariusz ankiety

Metody badawcze:
Badanie ilościowe przeprowadzone techniką wywiadów telefonicznych(CATI) i osobistych (CAPI) za pomocą opracowanego kwestionariusza ankietowego.

Rezultatem przeprowadzonych prac badawczych(badań przemysłowych) realizowanych w ramach projektu jest publikacja naukowa pn.„Zagrożenia psychospołeczne w szkolnym środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie nauczycieli”.
stanowiąca wyczerpujące kompendium wiedzy o przeprowadzonych pracach badawczych, sposobie prowadzenia badań, użytych narzędziach badawczych, przyjętej koncepcji, przeprowadzonych analizach oraz ich wynikach.
Wyniki z badań zostaną wykorzystane do opracowania narzędzi zapobiegania i zmniejszania negatywnego wpływu psychospołecznych zagrożeń występujących w szkolnym środowisku pracy na zdrowie nauczycieli takich m.in. jak:

 • Oferta szkoleniowo-doradcza dotycząca sposobów radzenia sobie ze stresem w szkolnym środowisku pracy,
 • Oferta szkoleniowo-doradcza dotycząca sposobów radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego w szkolnym środowisku pracy,
 • „Stres w szkolnym środowisku pracy. Poradnik dla nauczyciela”.

Projekt badawczo-rozwojowy pn. „Czynniki stresogenne występujące w pielęgniarskim środowisku pracy i ich wpływ na wypalenie zawodowe i kondycję zdrowotną pielęgniarek/pielęgniarzy”.
Został zrealizowany w okresie maj-październik 2015r.
Głównym celem projektu była
identyfikacja źródeł stresu występujących w środowisku pielęgniarskim oraz określenie ich wpływu na wypalenie zawodowe i zdrowie pielęgniarek/pielęgniarzy.
Wyniki badań posłużą opracowaniu narzędzi zapobiegania i zmniejszania negatywnego wpływu czynników stresogennych występujących w środowisku pielęgniarskim na zdrowie pielęgniarek/pielęgniarzy.

Cele szczegółowe projektu:.

 1. Identyfikacja czynników stresogennych związanych z warunkami i organizacją pracy w środowisku pielęgniarskim.
 2. Identyfikacja czynników stresogennych związanych z pacjentem i relacjami z rodziną pacjenta.
 3. Identyfikacja dotychczas stosowanych metod radzenia sobie ze stresem w środowisku pielęgniarskim.
 4. Identyfikacja najbardziej oczekiwanych form wsparcia dla osób pracujących w środowisku pielęgniarskim.

Narzędzia badawcze:

 • Desk research (analiza danych statystycznych i badań pierwotnych)
 • Kwestionariusz ankiety

Metody badawcze:
Badanie ilościowe przeprowadzone techniką wywiadów telefonicznych(CATI) i osobistych (CAPI) za pomocą opracowanego kwestionariusza ankietowego.

Dobór próby badawczej:
Pielęgniarki/Pielęgniarze(ok. 100 osób) zatrudnione w placówkach medycznych w różnych oddziałach na terenie województwa podkarpackiego.
Zakłada się nielosowy dobór próby badawczej, realizowany metodą kuli śniegowej.

Rezultatem przeprowadzonych prac badawczych(badań przemysłowych) realizowanych w ramach projektu jest publikacja naukowa pn „Czynniki stresogenne w pielęgniarskim środowisku pracy a wypalenie zawodowe i kondycja zdrowotna pielęgniarek/pielęgniarzy”. Opracowana publikacja stanowić będzie wyczerpujące kompendium wiedzy o przeprowadzonych pracach badawczych, sposobie prowadzenia badań, użytych narzędziach badawczych, przyjętej koncepcji, przeprowadzonych analizach oraz ich wynikach.
Wyniki z badań zostały wykorzystane do opracowania narzędzi zapobiegania i zmniejszania negatywnego wpływu czynników stresogennych występujących w środowisku pielęgniarskim na zdrowie pielęgniarek/pielęgniarzy.

Proponowane narzędzia(powstałe w wyniku prac rozwojowych):

 • Oferta szkoleniowo-doradcza dotycząca sposobów radzenia sobie ze stresem w środowisku pielęgniarskim,
 • Oferta szkoleniowo-doradcza dotycząca sposobów radzenia sobie z syndromem wypalenia zawodowego w środowisku pielęgniarskim,,
 • „Stres w środowisku pielęgniarskim. Poradnik dla pielęgniarek/pielęgniarzy”.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij