Ikona dostępności

PAP - logo

Nabory


Drodzy Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z rezygnacją z udziału w projekcie Uczestnika projektu, zostanie ogłoszony drugi nabór uzupełniający do NABORU NR 2 do udziału w projekcie  „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”, którego termin planowany jest na okres od 8 września do 15 września 2022 roku.

Nabór będzie dotyczył wdrożenia innowacji społecznej na okres 8 miesięcy, a kwota grantu wyniesie 70 722,48 zł.

Wszelkie niezbędne dokumenty na naszej stronie w zakładce Dokumenty.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.OGŁOSZENIE O OTWARCIU NABORU NR 2

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”

 

IV OŚ PRIORYTETOWA

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020

DZIAŁANIE 4.1 INNOWACJE SPOŁECZNE

 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, zapraszają do udziału w projekcie „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”. Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie formularza FISZKI – propozycji wdrożenia IS OT,
w drugim, otwartym i ogólnopolskim naborze, w dniach od 7 czerwca do 30 czerwca 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, że w ramach niniejszego naboru zakładane jest wyłonienie co najmniej 22 podmiotów, zajmujących się rehabilitacją społeczno - zawodową osób
z niepełnosprawnością, które zostaną rekomendowane do otrzymania grantu na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max. 70 722,48 zł z 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji[1].

Grant zostanie przyznany na realizację działań o charakterze wdrożeniowym, polegających na wdrożeniu modelu innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne”, który opiera się na dwóch filarach:

 • przygotowaniu Użytkownika innowacji oraz wybranych uczestników Użytkownika innowacji (osób z niepełnosprawnością) do udziału w realizacji przedsięwzięcia oraz
 • dotarciu do osób starszych po 60 roku życia, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

 

SPOSÓB SKŁADANIA FISZEK:

Podmiot zainteresowany udziałem w projekcie przesyła Fiszkę – propozycję wdrożenia IS OT wraz z załącznikami w formie elektronicznej, w terminie od 7 do 30 czerwca 2022 roku, na adres e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl. Fiszkę wraz załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w języku polskim, podpisać przez osoby uprawnione do reprezentowania i opieczętować, a następnie zeskanować do jednego  pliku (pdf).

Potwierdzeniem wpływu Fiszki będzie przesłanie do Kandydata w terminie do 5 dni roboczych po zamknięciu naboru, Potwierdzenia złożenia dokumentów wraz z nadanym numerem, w formie e-mailowej.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. FISZKA - propozycja wdrożenia IS OT
 2. Dokumenty potwierdzające posiadaną osobowość prawną Kandydata, np.: aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną (np. statut w przypadku JST), w przypadku nieposiadania osobowości prawnej - dokument potwierdzający istnienie takiego podmiotu (np. statut stowarzyszenia niezarejestrowanego)
 3. Regulamin organizacyjny Użytkownika innowacji (jeśli dotyczy) np.: Regulamin organizacyjny w przypadku WTZ, w przypadku ZAZ - Regulamin ZAZ, w przypadku stowarzyszeń i innych podmiotów – Regulamin (o ile taki posiadają)
 4. Oświadczenie dotyczące podatku VAT (Załącznik nr 1 do Fiszki)
 5. Oświadczenie o kwalifikowalności Kandydata (Załącznik nr 2 Fiszki)
 6. Deklaracja Kandydata (Załącznik nr 3 do Fiszki)
 7. Referencje, dodatkowo - jeśli dotyczy
 8. List intencyjny - wyrażenie woli współpracy, dodatkowo - jeśli dotyczy (Załącznik nr 4 do Fiszki)
 9. Decyzja o zatwierdzeniu zakładu gastronomicznego do przygotowywania i dostarczania obiadów wydana przez inspekcję sanitarną, jeśli dotyczy.

Wszystkie powyższe dokumenty tj. wzór Fiszki - propozycji wdrożenia innowacji społecznej OT wraz z wzorami załączników, stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu projektu grantowego i są dostępne na stronie internetowej projektu grantowego, pod adresem: www.terapeutyczneobiadowanie.p, w zakładce: DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA FISZEK:

Grantobiorcą może zostać instytucja / organizacja mająca siedzibę w Polsce, zajmująca się rehabilitacją społeczno - zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności taka, która prowadzi warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:

 • uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz
 • osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inne podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób
z niepełnosprawnościami,
pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Grantobiorcą może zostać wyłącznie podmiot publiczny lub prywatny będący Użytkownikiem rozwiązania, czyli taki, który wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji.

 

SPOSÓB OCENY FISZEK:

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie modelu „Obiadów terapeutycznych” jest:

 • dysponowanie zapleczem kuchennym:
 • spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych (kopia decyzji załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych) lub
 • które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji (kopia decyzji załączana jest do pierwszego Sprawozdania z wdrożenia IS OT z etapu przygotowania do wdrożenia)
 • prowadzenie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności (Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Kandydata).

Ocenie merytorycznej w złożonym formularzu Fiszki – propozycji wdrożenia IS OT, będą podlegać:

 • Potencjał do wdrożenia modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” (KRYTERIUM NR 1 - max. można uzyskać 15 punktów)
 • Efektywność kosztowa przedsięwzięcia (KRYTERIUM NR 2 - max. można uzyskać 15 punktów)

Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością)  i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju) na podstawie referencji załączonych do dokumentów rekrutacyjnych (można uzyskać 5 punktów dodatkowych).

Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”, a kopia listu intencyjnego załączana jest do dokumentów rekrutacyjnych, (można uzyskać 5 punktów dodatkowych).

Dokumenty rekrutacyjne złożone w odpowiedzi na ogłoszony nabór, będą podlegały ocenie formalnej, ocenie spełnienia kryteriów dostępu, ocenie merytorycznej i ocenie spełnienia kryteriów premiujących, na podstawie Karty oceny Fiszki, stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu projektu grantowego, zgodnie z Procedurami grantowymi projektu.

 

SPOSÓB UDZIELANIA INFORMACJI O NABORZE:

Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru, będą udzielane od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 20a w Rzeszowie, pod nr tel.: 791 334 430 lub adresem e-mail: biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania publikowane będą także na stronie: www. terapeutyczneobiadowanie.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI.

UWAGA! Wszystkie podmioty zainteresowane aplikowaniem o udział w projekcie
i złożeniem fiszki w ogłoszonym naborze, zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego w zakresie wsparcia w wypełnieniu formularza fiszki wraz z załącznikami.

UWAGA! O udział w projekcie można aplikować jednokrotnie w ramach każdego z naborów z zastrzeżeniem, że jeden Kandydat może otrzymać grant jednokrotnie.

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze powinny zapoznać się z Regulaminem projektu grantowego i Procedurami grantowymi, dostępnymi na stronie internetowej projektu.

Powodzenia!


[1] W okresie wdrażania można uwzględnić okres przerwy letniej (zazwyczaj 4 tygodnie) występujący u niektórych Użytkowników innowacji (np. w WTZ), jeżeli wynika to z Regulaminu organizacyjnego jednostki.


Drodzy Państwo,

uprzejmie informujemy, że wydłużamy termin NABORU nr 1 do udziału w projekcie  „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”, trwający od 28 kwietnia br. do dnia 27 maja 2022 roku, do godz. 16:00.

 

OGŁOSZENIE NABORU NR 1

W ramach niniejszego naboru zostaną wyłonione 22 podmioty, którym przyznamy granty na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max. 77 215,60 zł z max. 10 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR I)[1].

W zakładce dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone dla Państwa wszystkie dokumenty dotyczące udziału w projekcie, zachęcamy do zapoznania się z nim, a są to:

 1. Procedury grantowe
 2. Regulamin projektu grantowego z załącznikami, w tym dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie tj. Fiszka – propozycja wdrożenia IS OT.

Do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach naboru zaprosimy instytucje
i  organizacje mające siedzibę w Polsce, zajmujące się rehabilitacją społeczno - zawodową osób z niepełnosprawnością
, w szczególności takie, które prowadzą warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzystają innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:

 • uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz
 • osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inny podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” jest:

 • dysponowanie zapleczem kuchennym:
 • spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych na dzień składania Fiszki lub
 • które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji oraz
 • posiadanie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności.

Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością)  i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju).

Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w projekcie na organizowane w kwietniu br. webinaria projektowe, na których można uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków naboru i dokumentów rekrutacyjnych!

 

[1] W okresie wdrażania można uwzględnić okres przerwy letniej (zazwyczaj 4 tygodnie) występujący u niektórych Użytkowników innowacji (np. w WTZ), jeżeli wynika to z Regulaminu organizacyjnego jednostki.


Drodzy Państwo,

z radością informujemy, że w dniach od 28 kwietnia do 11 maja 2022 roku, planowane jest ogłoszenie NABORU nr 1 do udziału w projekcie  dla zainteresowanych podmiotów i instytucji, w ramach realizacji projektu „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”.

W ramach niniejszego naboru zostaną wyłonione 22 podmioty, którym przyznamy granty na wdrożenie modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” w wysokości max. 77 215,60 zł z max. 10 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR I)[1].

W zakładce dokumenty do pobrania, zostały zamieszczone dla Państwa wszystkie dokumenty dotyczące udziału w projekcie, zachęcamy do zapoznania się z nim, a są to:

 1. Procedury grantowe
 2. Regulamin projektu grantowego z załącznikami, w tym dokumenty rekrutacyjne do udziału w projekcie tj. Fiszka – propozycja wdrożenia IS OT.

Do składania dokumentów rekrutacyjnych w ramach naboru zaprosimy instytucje i organizacje mające siedzibę w Polsce, zajmujące się rehabilitacją społeczno - zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności takie, które prowadzą warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzystają innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.:

 • uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz
 • osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków.

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inny podmioty, które zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte wsparciem w danej instytucji / organizacji.

Warunkiem ubiegania się o udział w projekcie i otrzymania grantu na wdrożenie innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne” jest:

 • dysponowanie zapleczem kuchennym:
 • spełniającym wymogi inspekcji sanitarnej w zakresie działalności polegającej na przygotowaniu posiłków dla odbiorców zewnętrznych na dzień składania Fiszki lub
 • które spełni wymogi inspekcji sanitarnej dzięki wsparciu grantowemu do czasu rozpoczęcia Fazy wdrażania innowacji oraz
 • posiadanie wyodrębnionej i czynnej pracowni typu gospodarstwa domowego / gastronomicznego lub terapii zajęciowej o charakterze gastronomicznym, której uczestnicy tj. osoby z niepełnosprawnością, uczą się przygotowywania prostych posiłków i rozwijają swoje umiejętności.

Podczas wyboru przyszłych Grantobiorców preferowane będą podmioty posiadające doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami działającymi w podobnym obszarze (tj. obszar wspierania osób starszych i / lub z niepełnosprawnością)  i/lub branży rynku (tj. branża gastronomiczna np. w zakresie przygotowywania obiadów dla DPS lub innych podmiotów tego rodzaju).

Ponadto preferowane będą podmioty, które na etapie rekrutacji nawiązały współpracę z lokalną instytucją systemu pomocy i integracji społecznej w zakresie wdrażania i kontynuowania modelu innowacji społecznej „Obiady terapeutyczne”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w projekcie na organizowane w kwietniu br. webinaria projektowe, na których można uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków naboru i dokumentów rekrutacyjnych!

 

[1] W okresie wdrażania można uwzględnić okres przerwy letniej (zazwyczaj 4 tygodnie) występujący u niektórych Użytkowników innowacji (np. w WTZ), jeżeli wynika to z Regulaminu organizacyjnego jednostki.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij