Ikona dostępności

PAP - logo

Cel - aktywność zawodowa

PROJEKT „CEL – AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA”

Przejdź do aktualności >>

Celem projektu jest wsparcie kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej oraz zdolności zatrudnieniowej osób:

 • bezrobotnych,
 • biernych zawodowo,
 • poszukujących pracy

poprzez ich udział w indywidualnym doradztwie zawodowym (opracowanie Indywidualnych Planów Działania), poradnictwie zawodowym (pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia), szkoleniach zawodowych prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz stażach.

Okres realizacji projektu: od 01 października 2016r. do 31 stycznia 2018r.

Wartość projektu wynosi: 1 689 366,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 1 554 216,72 PLN

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Wsparciem objętych zostanie 75 osób, kobiet i mężczyzn, z terenu województwa podkarpackiego.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

 1. zamieszkuje na terenie województwa podkarpackiego,
 2. jest osobą bezrobotną (lub długotrwale bezrobotną), bierną zawodowo lub poszukującą pracy,
 3. w wieku powyżej 29 roku życia, czyli w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie miała ukończone 30 lat (od dnia 30 urodzin).

Formy wsparcia w ramach projektu:

 1. Identyfikacja potrzeb Uczestnika Projektu – opracowanie dla Uczestników/ Uczestniczek Projektu Indywidualnego Planu Działania IPD.
 2. Pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia dla Uczestników/ Uczestniczek Projektu poprzez indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe (dla 75 Uczestników/ Uczestniczek Projektu).
 3. Szkolenie zawodowe ”Kucharz” – dla 10 Uczestników/Uczestniczek Projektu (wymiar godzinowy: 360 h).
 4. Szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych dopasowanych do Uczestników/ Uczestniczek Projektu (wymiar godzinowy: 320 h) – szkolenia dla 45 Uczestników/ Uczestniczek Projektu).
 5. Staż zawodowy dla Uczestników/Uczestniczek Projektu – staż dla 75 osób (wymiar: 4 miesiące/Uczestnik/-czka Projektu).

Uczestnikom/ Uczestniczkom Projektu zapewnione zostanie ubezpieczenie NNW w trakcie korzystania z poszczególnych form wsparcia w ramach Projektu.

W ramach Projektu zaplanowano również wsparcie dodatkowe, które stanowią:

 • Zwrot kosztów dojazdu w przypadku każdej z form wsparcia dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 • Wyżywienie dla wszystkich Uczestników/Uczestniczek w trakcie: grupowego poradnictwa zawodowego oraz szkoleń zawodowych.
 • Pokrycie kosztu szkolenia BHP dla każdego Uczestnika/Uczestniczki stażu zawodowego.
 • Pokrycie kosztu badań lekarskich (medycyna pracy) dla Uczestników/Uczestniczek staży zawodowych.
 • Pokrycie kosztów pierwszego podejścia do egzaminu zewnętrznego certyfikacyjnego po zakończeniu szkoleń zawodowych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Informacji udzielamy w Biurze Projektu:

Al. Piłsudskiego 40/15
35-001 Rzeszów
tel./faks 17 857 71 00
e-mail: aktywnosc@pap.rzeszow.pl

Pliki do pobrania

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij