Ikona dostępności

PAP - logo

Pionier

W okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2029r. PROWES 2.0, który tworzy konsorcjum trzech podmiotów: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, realizują projekt „PIONIER - rozwój i wzmacnianie potencjału sektora ekonomii społecznej” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu nr FEPK.07 „Kapitał ludzki gotowy do zmian” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie potencjału PES/PS ukierunkowane głównie na wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczonych społecznie, zamieszkujących w subregionie IV woj. podkarpackiego, tj. w powiatach: jarosławskim, lubaczowskim, przeworskim, łańcuckim, leżajskim, przemyskim oraz m. Przemyśl.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację usług animacyjnych, doradczych, szkoleniowych, reintegracyjnych oraz finansowych na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PES/PS na rzecz:

 • osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej,
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 • osób prawnych zamierzających założyć przedsiębiorstwo społeczne,
 • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podmiotów ekonomii społecznej (w tym PS), podmiotów reintegracyjnych itp.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

 • informowanie i animowanie społeczności lokalnych,
 • tworzenie grup inicjatywnych oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do utworzenia PES/PS,
 • podnoszenie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania PS, w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania PS poprzez doradztwo/ szkolenia/ warsztaty,
 • dostarczanie i rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników PS,
 • udzielanie wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w PS,
 • zapewnieniu PES/PS i ich pracownikom usług o charakterze reintegracyjnym, w tym finansowe wsparcie reintegracyjne, doradztwo reintegracyjne, opracowanie planów reintegracji społeczno-zawodowej,
 • wsparcie potencjału kadrowego/ finansowego/ innowacyjnego, w tym biznesowego PES/PS.

Dzięki realizacji zaplanowanych działań wpłyniemy na:

 • rozwój ES, pobudzanie aktywności obywatelskiej opartej na solidarności i osobistym  zaangażowaniu różnych grup społecznych,
 • tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym,
 • reintegrację społeczno - zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym,
 • wzrost konkurencyjności PES/PS,
 • wzrost wiedzy w społeczeństwie na temat ekonomii społecznej i solidarności.

Założenia projektu w liczbach:

 • powstanie 280 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub/i wykluczeniem społecznym,
 • 60 PS otrzyma bezzwrotne środki finansowe na utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 12 m-cy,
 • 100 pracowników PES/PS skorzysta z wsparcia reintegracyjnego w zakresie realizacji indywidualnych planów reintegracji,
 • 150 pracowników PES/PS podniesie swoje kompetencje / kwalifikacje/umiejętności zawodowe w celu przystosowania się do wymogów i potrzeb wynikających z zatrudnienia na danym stanowisku pracy,
 • 80 PES/PS zostanie objętych wsparciem w ramach projektu.

Wszelkie działania w ramach projektu realizowane są zgodnie ze Standardami działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Biuro Czynne: pon - pt  godz. 7:30-15:30

BIURO PROJEKTU w Przemyślu
ul. Księdza Piotra Skargi 6
37-700 Przemyśl
tel.: 505 840 434, 16 642 77 22

Lokalne biuro projektu w Przemyślu
ul. Kapitulna 1
37-700 Przemyśl
tel.: 16 676 90 60

Lokalne biuro projektu w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 20a
35-036 Rzeszów
tel.: 17 857 71 00

Wartość projektu: 26 682 689,00 PLN
Dofinansowanie projektu:
Ze środków europejskich: 22 680 285,65 PLN
ze środków dotacji celowej: 3 392 203,35 PLN

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij