Ikona dostępności

PAP - logo

Droga do zmian

logotypy unijne

Projekt „DROGA DO ZMIAN” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym- projekty konkursowe.

Projekt jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej w Partnerstwie z Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza

Celem głównym projektu  jest zmniejszenie wykluczenia społecznego i poprawa zdolności do zatrudnienia poprzez reintegrację zawodową i społeczną 520 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu bieszczadzkiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego i miasta Przemyśl.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

 • zamieszkuje na obszarze jednego z powiatów: bieszczadzkiego, sanockiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego lub miasta Przemyśl,
 • osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (rozumieniu ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r.) zgodnie z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Projektem zostanie objętych 520 osób w tym:

 • 338 kobiet w wieku 18-60 lat,
 • 182 mężczyzn w wieku 18-65 lat.

Formą wsparcia w ramach projektu:

 • treningi motywacyjne;
 • treningi poszukiwania pracy i przedsiębiorczości;
 • warsztaty ABC profesjonalnego wizerunku/ udział w CIS/ szkolenia zawodowe/ szkolenia kompetencyjne/ 6-miesięczne staże/  roczne subsydiowane zatrudnienie.

W ramach Projektu zaplanowano również wsparcie dodatkowe:

 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Doposażenie stanowiska stażowego,
 • Catering podczas treningów poszukiwania pracy i przedsiębiorczości i warsztatów ABC profesjonalnego wizerunku.
 • Inne.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.03.2020 r.
Wartość projektu wynosi: 4 905 120,82 zł.
Dofinansowanie projektu z UE wynosi:  4 169 352,69 zł.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Informacji udzielamy w Biurze Projektu:
Caritas Archidiecezji Przemyskiej
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 676 90 60,  e-mail: przemysl@caritas.pl

Pliki do pobrania

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij